Osakaskunnan PÖYTÄKIRJA 2019

Rehakan osakaskunta (165-425-876-1, 165-425-876-2, 165-425-476-3 ja 165-425-876-4)
Varsinainen kokous.
Aika : 26.4.2019 klo 18.30
Paikka : Anttila (Kirkkoportintie 727 B, 12400 Tervakoski)
Läsnä : Liite 1

 

Pöytäkirja

1. Hoitokunnan puheenjohtaja Anitta Anttila avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Anitta Anttila.

3. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Hämäläinen ja Erkki Laitila.

4. Äänten laskijoiksi valittiin Kauko Tapiala ja Ilmari Tapiala.

5. Todettiin läsnä olevat osakkaat (Liite 1).

6. Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys.

8. Äänestystavaksi päätettiin, että äänestetään henkilöluvun mukaan seuraavasti: 1 ääni / kokoukseen osallistuva henkilö.

9. Toimintakertomus v. 2018:

Kalavesien hoitoa jatkettiin ainakin seitsemällä katiskalla (Erkki Laitila 3 kpl, Ilmari Tapiala 2 kpl, Veikko Tapiala 1 kpl ja Markku Tapiala 1 kpl). Aikaisemmin hankituilla rysillä ei kalastanut kukaan.

Toukokuussa 2018 tuli tietosuojalakiin muutoksia. Lakimuutos koskettaa myös osakaskuntia, yhdistyksiä ja kalastusalueita. Hämeen Kalatalouskeskus lähetti mallin tietosuojaselosteesta, johon tuli lisätä osakaskunnan tiedot, jolloin seloste tuli siltä osin kuntoon. Tätä selostetta ei tarvitse lähettää minnekään, vaan se toimii osakaskunnan omana ohjeistuksena, miten tietoja käsitellään.

Valvontaviranomainen voi pyytää selosteen tarvittaessa nähtäville. Pitää siis olla tarkkana, ettei yhteystietoja päädy vääriin käsiin. Seloste mahdollistaa kalastuslupien lunastajien tietojen keräämisen, mikä on oikeastaan välttämätöntä, jos kalastaja aikoo osakaskuntien lupia lunastaa. Luvanmyyntitietojen käyttäminen tutkimus- ja seurannan tekemiseen (kalastustiedustelut) on myös mahdollista. Osakaskuntien olisi hyvä omissa kalastusohjeissa kertoa, että tietoja voidaan käyttää kalastustutkimusten tekemiseen, jolloin ei tule myöhemmin epäselvyyttä siitä, mistä yhteystiedot on saatu.

ProAgria Etelä-Suomi ry / Hämeen Kalatalouskeskuksen suoritti verkkokoekalastuksen Rehakanjärvessä kesällä 2018 (31.7. – 2.8.2018) ja lähetti siitä tehdyn raportin joulukuussa.

Toimintakertomus hyväksyttiin.

10. Käsiteltiin osakaskunnan tilit vuodelta 2018 ja vahvistettiin tilinpäätös.

11. Myönnettiin vastuuvapaus hoitokunnalle ja tilivelvollisille.

12. Päätettiin, että kiinteistötunnusten 165-425-876-1, 165-425-876-2 ja 165-425-876-4 kalastuksen järjestäminen ja kalavedenhoito annetaan tehtäväksi Rehakan osakaskunnalle (165-425-876-3) toistaiseksi.

13. Päätettiin kalastuslupien luvanmyöntämisperusteista. Osakkaat ja kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuvat 15 yksikköä ruokakuntaa kohden, ulkopuoliset 6 yksikköä.
Ulkopuolisille myydään vapakalastuslupa, joka oikeuttaa uistimen, heittouistimen ja perhon käyttöön.

14. Päätettiin säännöissä mainitsemattomien pyydysten yksiköinnistä.
Yksiköimättömät pyydykset ja pyyntitavat lukuun ottamatta ammattimaisia
pyydyksiä katsotaan 3 yksikköä vaativiksi.

15. Päätettiin lupamaksuista seuraavasti:
Pyydysmerkit 3 euroa/yksikkö osakkaille
Pyydysmerkit 7 euroa/yksikkö ulkopuolisille
Ravustuslupa 1 yksikkö/merta osakkaat
Ravustuslupa 2 yksikköä/merta ulkopuoliset
Vapakalastuslupa 20 euroa/vuosi, vaparajoitus 4 vapaa / vene (koskee myös osakkaita)
Täkykalastus vavoilla 20 euroa/vuosi, vaparajoitus 4 vapaa / lupa (koskee myös osakkaita)
Tuulastuslupa 10 euroa/vuosi
Kilpailulupa 50 snt/hlö, vähintään 10 euroa

Vapakalastuslupa- ja tuulastuslupamaksua ei peritä osakkailta, jotka ovat ostaneet pyydysmerkit.

Vapakalastuslupa ja täkykalastus vavoilla-lupa ovat sama vapakalastuslupa, joita toteutetaan eri vuodenaikoina. Siten täkykalastuksessa vavoilla riittää, että on ostanut tavallisen vapakalastusluvan kesällä ja toisinpäin.

16. Päätettiin toimihenkilöiden palkkiot seuraavasti: Hoitokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, lupienmyyjät ja rahastonhoitaja saavat ilmaiset pyydysmerkit.

17. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019

Tuotot: € Kulut: €
Kalastusluvat 400 Hallintokulut
Korvaukset omistajille -17 365 Pyydysmerkit 50
Kalastonhoitomaksupalautuk-set -17
76 Ilmoituskulut 91
Viehepalautukset-16 Myyntipalkkio
Jäsenmaksut 90
Kalaveden hoito 2500

Korkotulot 16 Muut kulut 300 + verot 638 938
Yhteensä 857 Yhteensä 3669

18. Päätettiin osakaskunnille tuloutettujen omistajakorvausten Hämeenlinnan kalastusalueelta (v. 2017, 365 euroa) ja kalastonhoitomaksupalautusten Lopen kalastusalueelta (v. 2017, 76 euroa) käytöstä.
Päätettiin pitää korvaukset ja maksupalautukset toistaiseksi tilillä ja päättää niiden käytöstä myöhemmin.

Kiinteistötunnusten 165-425-876-1, 165-425-876-2 ja 165-425-876-4 korvaukset (Kalavesien omistajille maksettavat korvaukset ja kalastonhoitomaksupalautuksesta tuloutettavat korvaukset Hämeenlinnan- ja Lopen kalastusalueilta) voi toistaiseksi tulouttaa Rehakan osakaskunnalle (165-425-876-3).

19. Hoitokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Anitta Anttila ja varapuheenjohtajaksi Erkki Laitila. Henkilökohtaisiksi varamiehiksi valittiin Anittalle Ilmari Tapiala ja Erkille Veikko Tapiala. Sovittiin, että Anitta Anttila kutsuu koolle hoitokunnan ensimmäisen kokouksen.

20. Varainhoitajaksi valittiin Anitta Anttila ja varahenkilöksi Erkki Laitila.

21. Toiminnantarkastajiksi valittiin Markku Tapiala ja Ilmari Tapiala. Varahenkilöiksi valittiin Kari Hämäläinen ja Erkki Laitila.

22. Kalastuksenvalvojaksi valtuutettiin Kari Hämäläinen, jonka virallinen lupanumero (korttinumero) on 000546 ja lupa on voimassa 14.06.2022 asti. Kari on käynyt viimeksi helmikuussa 2016 päivittämässä tietonsa valvojakoulutuksessa, jossa käsiteltiin uutta kalastuslakia.

23. Kalastuslupien myynnistä sovittiin, että jatkossa aletaan käyttää OstaLuvat.fi-nettipalvelua. Ennen OstaLuvat.fi-palvelun käyttöönottoa kalastuslupia myy Erkki Laitila kuitilla, mutta hän ei anna pyydysmerkkejä. Kalastajien tulee kuitenkin merkitä pyydyksiin yhteystietonsa näkyviin joko polaan tai lippuun.

Tämä tulee mainita myös Rehakan ja Irjalan kyläyhdistyksen kotisivuilla. Erkki Laitilan puhelinnumero löytyy kyläyhdistyksen kotisivuilla niin kauan kunnes OstaLuvat.fi-palvelu on otettu käyttöön.

24. Eri yhteisöjen (ProAgria Etelä-Suomi, Hämeen Kalatalouskeskus, Hämeenlinnan kalastusalue ja Lopen kalastusalue) kokouksissa osakaskuntaa edustaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.

25. Päätettiin pyydys- ja pyyntirajoituksista. Kalastuslain 1 ja 2 §:n toteuttamiseksi osakaskunnan vesialueilla ovat voimassa aikaisemmin mainitun lisäksi muita rajoituksia. Solmuväliltään 26 – 49 mm olevien verkkojen käyttö on kielletty ja suositus jatkossa on vähintään 55 mm verkkojen käyttö kolmen vuoden siirtymäajalla vuoteen 2022 mennessä.

Verkkokalastus 15.5. – 15.6. 200 metrin säteellä karikosta on kielletty. Lisäksi sulan veden aikaan enintään kaksi verkkoa saa olla peräkkäin ja suositus, että järvellä ei käytetä polttomoottorivenettä.

26. Uudet kalastuslupamerkinnät/pyydysmerkit on oltava pyydyksissä viimeistään 1.5.2019. Ennen vuosikokousta vuonna 2019 alkuvuodesta ostetut vanhanmalliset pyydysmerkit sallitaan.

27. Kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuville myönnettyjen merkkien luovuttaminen toisen käyttöön on kielletty. Osakkaiden on ilmoitettava merkkiensä luovuttamisesta hoitokunnalle kirjallisesti.

28. Vesijätön lunastuksista tulleiden varojen käytöstä päätettiin, että varat käytetään kalavesien hoitoon.

29. Kalavesien hoitoa päätettiin jatkaa aikaisemmin hankituilla seitsemällä katiskalla ja osakkaiden omillakin katiskoilla voimien mukaan (Erkki Laitila 3 kpl, Ilmari Tapiala 2 kpl, Veikko Tapiala 1 kpl, Markku Tapiala 1 kpl sekä Esko Lehtonen 1 kpl).

Lisäksi sovittiin, että hankitaan kuhan poikasia enintään 2500 eurolla ja suurennetaan kolmen vuoden siirtymäajalla verkkojen silmäkokoa 55 mm:iin edellisenä kesänä 2018 tehdyn verkkokoekalastuksen suositusten mukaisesti.
Tarvittaessa hankitaan myös uusia katiskoja.

30. Hyväksyttiin osakaskunnalle toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (edellisessä kohdassa mainitut kalavesien hoitoon liittyvät toimenpiteet ja OstaLuvat.fi-nettipalvelun käyttöönottto).

31. Erikoislupien myöntämisestä päätettiin, että hoitokunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oikeus koekalastusta ja -ravustusta varten myöntää erikoislupia, jolloin ei tarvitse noudattaa osakaskunnan asettamia rajoituksia.

32. Hoitokunnan kokousten pöytäkirjat pidetään nähtävillä kylän ilmoitustaululla ja kotisivulla.

33. Osakkaat saavat metsästää vesialueella metsästyslain puitteissa.

34. Osakaskunnan nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja yksin.

Kalatalousneuvoja Petri Mäkinen ProAgria Etelä-Suomi ry / Hämeen Kalatalouskeskuksesta oli keväällä soittanut hoitokunnan puheenjohtaja Anitta Anttilalle ja kertonut, että Valajärvellä Kaloisen ja Sauvalan osakaskunnat aikovat yhdistää lupamyyntinsä, mutta vuosi 2019 menee hänen ymmärtääkseen vielä vanhaan tapaan. Yhdistämistoimenpiteet aloitellaan toukokuun puolenvälin paikkeilla.
Valajärvellä aiotaan tehdä koekalastus kesällä ja se aloitetaan 22.7.2019. Hoitokunnan puheenjohtaja Anitta Anttila antoi Rehakan osakaskunnan puolesta luvan koekalastukseen Valajärvellä. Koekalastuksesta ei tule kustannuksia Rehakan osakaskunnalle.
Sovittiin, että Anitta Anttila kysyy Petri Mäkiseltä, miten Rehakan osakaskunnan osuus Valajärven luvista tulee menemään Kaloisten ja Sauvalan osakaskuntien yhdistämisen jälkeen ja tarvittaessa mitä toimenpiteitä Kari Hämäläinen saa tehdä Rehakan osakaskunnan alueella oleville luvattomille pyydyksille.

35. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.06.

Kokouksen puolesta

Puheenjohtaja ja sihteeri Anitta Anttila

Olemme tänään ____________tarkistaneet yllä olevan pöytäkirjan ja todennut sen vastaavan kokouksen kulkua

Kari Hämäläinen Erkki Laitila