Osakaskunnan kokouksen pöytäkirja

20.3.2016 pidetyn osakaskunnan
(ent. kalastuskunta) kokouksen
pöytäkirja on nyt
luettavissa:

Rehakan osakaskunta (165-425-876-1, 165-425-876-2, 165-425-476-3 ja 165-425-876-4)
Varsinainen kokous.
Aika     : 26.3.2016 klo 16.00
Paikka : Anttila (Kirkkoportintie 727 B, 12400 Tervakoski)
Läsnä  : Liite 1
 
 
 
Pöytäkirja
 
1.  Hoitokunnan puheenjohtaja Anitta Anttila avasi kokouksen.
 
2.  Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Anitta Anttila.
 
3.  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Hämäläinen ja Erkki Laitila.
 
4. Äänten laskijoiksi valittiin Kauko Tapiala ja Ilmari Tapiala.
 
5.  Todettiin läsnä olevat osakkaat (Liite 1).
 
6.Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 
7.  Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys.
 
8.  Äänestystavaksi päätettiin, että äänestetään henkilöluvun mukaan seuraavasti: 
1 ääni / kokoukseen osallistuva henkilö.
 
9.Toimintakertomus v. 2015:
 
Kalavesien hoitoa jatkettiin viidellä katiskalla (Erkki Laitila, Ilmari Tapiala ja Markku Tapiala).
Rysillä ei siis kalastanut kukaan.
 
Kahden tonttikiinteistön omistajat lunastivat vesijättömaata Rehakan osakaskunnan alueella (165-425-876-3).
 
Toimintakertomus hyväksyttiin.
 
10. Käsiteltiin osakaskunnan tilit vuodelta 2015 ja vahvistettiin tilinpäätös.
 
11. Myönnettiin vastuuvapaus hoitokunnalle ja tilivelvollisille.
 
12.Päätettiin, että kiinteistötunnusten 165-425-876-1, 165-425-876-2 ja 165-425-876-4 
kalastuksen järjestäminen ja kalavedenhoito annetaan tehtäväksi Rehakan osakaskunnalle (165-425-876-3)
toistaiseksi. 
 
13. Päätettiin kalastuslupien luvanmyöntämisperusteista. Osakkaat ja kylässä muutoin kuin tilapäisesti 
asuvat 15 yksikköä ruokakuntaa kohden, ulkopuoliset 6 yksikköä. 
Ulkopuolisille myydään vapakalastuslupa, joka oikeuttaa uistimen, heittouistimen ja perhon käyttöön.
 
14. Päätettiin säännöissä mainitsemattomien pyydysten yksiköinnistä.
Yksiköimättömät pyydykset ja pyyntitavat lukuun ottamatta ammattimaisia
pyydyksiä katsotaan 3 yksikköä vaativiksi. 
 
15. Päätettiin lupamaksuista seuraavasti:
Pyydysmerkit 3 euroa/yksikkö osakkaille
Pyydysmerkit 7 euroa/yksikkö ulkopuolisille
Ravustuslupa 1 yksikkö/merta osakkaat
Ravustuslupa 2 yksikköä/merta ulkopuoliset
Vapakalastuslupa20 euroa/vuosi, vaparajoitus 4 vapaa / vene (koskee myös osakkaita)
Tuulastuslupa 10 euroa/vuosi
Kilpailulupa 50 snt/vrk, vähintään 10 euroa
 
Vapakalastuslupa- ja tuulastuslupamaksua ei peritä osakkailta, jotka ovat ostaneet pyydysmerkit.
 
16. Päätettiin toimihenkilöiden palkkiot seuraavasti: 
Hoitokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, lupienmyyjät ja rahastonhoitaja 
saavat ilmaiset pyydysmerkit.
 
17. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2016
 
Tuotot: €Kulut:
Kalastusluvat 300Hallintokulut 
Korvaukset omistajille -13174 Pyydysmerkit150 
Viehepalautukset-12 493 Ilmoituskulut100 
  Myyntipalkkio 
Jäsenmaksut150 
Kalaveden hoito 
 
Korkotulot 10Muut kulut50 
Yhteensä 977 Yhteensä450 
 
18. Päätettiin osakaskunnille tuloutettujen omistajakorvausten Hämeenlinnan kalastusalueelta 
(v. 2015, 143  euroa) ja Lopen kalastusalue (v. 2015, 31 euroa) sekä viehekalastusmaksupalautusten 
Hämeenlinnan kalastusalueelta (v. 2014, 425 euroa) ja Lopen kalastusalueelta (v. 2014, 68 euroa) käytöstä. 
Päätettiin pitää korvaukset ja maksupalautukset toistaiseksi tilillä ja päättää niiden käytöstä myöhemmin.
 
Kiinteistötunnusten 165-425-876-1, 165-425-876-2 ja 165-425-876-4 korvaukset 
(kalastuskorttivaroista kalavesien omistajille maksettavat korvaukset ja viehekorttimaksuista tuloutettavat 
korvaukset Hämeelinnan- ja Lopen kalastusalueilta) voi toistaiseksi tulouttaa Rehakan osakaskunnalle 
(165-425-876-3).
 
19.Hoitokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Anitta Anttila ja varapuheenjohtajaksi Erkki Laitila. 
Henkilökohtaisiksi varamiehiksi valittiin Anittalle Ilmari Tapiala ja Erkille Veikko Tapiala. 
Sovittiin, että Anitta Anttila kutsuu koolle hoitokunnan ensimmäisen kokouksen.
 
20.Varainhoitajaksi valittiin Kauko Tapiala ja varahenkilöksi Anitta Anttila.
 
21.Toiminnantarkastajiksi valittiin Veijo Myllymäki ja Ilmari Tapiala. Varahenkilöiksi valittiin
Kari Hämäläinen ja Erkki Laitila.
 
22. Kalastuksenvalvojana toimii Kari Hämäläinen, jonka  virallinen lupanumero (korttinumero) on 000546 
ja lupa on voimassa 14.06.2022 asti. Kari kävi helmikuussa 2016 päivittämässä tietonsa valvojakoulutuksessa,
jossa käsiteltiin uutta kalastuslakia.
 
23. Kalastuslupien myyjiksi valittiin Myllymäen autokorjaamo (Veijo Myllymäki) ja Erkki Laitila.
 
24.Eri yhteisöjen (ProAgria Etelä-Suomi, Hämeen kalatalouskeskus, Hämeenlinnan kalastusalue ja Lopen kalastusalue)
kokouksissa osakaskuntaa edustaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.
 
25. Päätettiin pyydys- ja pyyntirajoituksista. Kalastuslain 1 ja 2 §:n toteuttamiseksi osakaskunnan 
vesialueilla ovat voimassa aikaisemmin mainitun lisäksi seuraavat rajoitukset: verkon pienin sallittu silmäkoko on 50 mm ja verkkokalastus on kielletty 15.5. – 15.6. 200 metrin säteellä karikosta. Lisäksi sulan veden aikaan enintään kaksi verkkoa saa olla peräkkäin ja suositus, että järvellä ei käytetä polttomoottorivenettä.
 
26. Uudet pyydysmerkit on oltava pyydyksissä viimeistään 1.5.2016. 
 
27.Kylässä muutoin kuin tilapäisesti asuville myönnettyjen merkkien luovuttaminen toisen käyttöön on kielletty.
Osakkaiden on ilmoitettava merkkiensä luovuttamisesta hoitokunnalle kirjallisesti.
 
28.Vesijätön lunastuksista tulleiden varojen käytöstä päätettiin, että varat käytetään kalavesien hoitoon.
 
29.Kalavesien hoitoa päätettiin jatkaa aikaisemmin hankituilla viidellä katiskalla.
 
Päätettiin ottaa yhteys Irjalan osakaskuntaan ja keskustella heidän kanssaan koekalastuksesta, 
joka jäi tekemättä vuonna 2014 (varapuheenjohtaja Erkki Laitila ja Kari Hämäläinen). 
Varataan rahaa mahdolliseen koekalastukseen noin 1000 euroa.
 
30. Hyväksyttiin osakaskunnalle toimintasuunnitelma vuodelle 2016. 
 
31. Erikoislupien myöntämisestä päätettiin, että hoitokunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla 
on oikeus koekalastusta ja -ravustusta varten myöntää erikoislupia, jolloin ei tarvitse noudattaa 
osakaskunnan asettamia rajoituksia.
 
32.Hoitokunnan kokousten pöytäkirjat pidetään nähtävillä kylän ilmoitustaululla ja kotisivulla.
 
33.Osakkaat saavat metsästää vesialueella metsästyslain puitteissa.
 
34.Osakaskunnan nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja yksin.
 
Päätettiin, että osakaskunta tulee vaatimaan rangaistusta henkilöille, joita epäillään  
ja jotka saavat tuomion osakaskunnan alueella tehdystä rikoksesta.
 
Erkki Laitila oli keskustellut Janakkalan kunnan ympäristöpäällikkö Heikki Tammisen kanssa alkuvuodesta 
2016 järveen laskevan puron perkauksesta. He sopivat, että lumien sulettua Tamminen tulee paikalle
katsomaan tilanteen ja antaa oman arvionsa siitä, mitä sille voisi tehdä vai kannattaako tehdä mitään.
 
Sovittiin, että mahdollisen perkaustoimenpiteen kustannukset voidaan ottaa vesijättömaiden lunastustililtä.
 
35.Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.
 
 
 
 
Kokouksen puolesta
 
 
 
                     Puheenjohtaja ja sihteeri  Anitta Anttila
 
 
 
 
Olemme tänään ____________tarkistaneet yllä olevan pöytäkirjan ja todennut sen vastaavan kokouksen kulkua
 
 
 
 
                     Kari Hämäläinen                 Erkki Laitila